lkoziolek-04.jpg, 7,7kB

Wstęp

LTSSiA zorganizowało w 6 października w Bychawie imprezę strzelecką Lubelski Koziołek 2012, której gwoździem programu były zawody wg. reguł MLAIC (z odstępstwami). Jako że na jednym gwoździu niewiele się da powiesić, by użyć takiego porównania, drugim gwoździem był poczęstunek pieczenią z koźlaka (nomen omen).

Nagrodą specjalną za zwycięstwo w rywalizacji w Dwuboju cp (suma najlepszych wyników z dwóch konkurencji: 25 m i 50 m) była statuetka kozła sarny (jak zapewniał napis na plakietce ;-)). Nagrodę otrzymał Krzysztof Kiersnowski.

Galeria zdjęć powoli się zapełnia.

Regulamin Zawodów Czarnoprochowych „Lubelski Koziołek Bychawa 2012″

W regulaminie niniejszym ujęto konkurencje MLAIC oraz non-MLAIC, co zaznaczono odpowiednio. [Aktualizowano 1.10.2012]

1. Organizator

Lubelskie Stowarzyszenie Sportów Strzeleckich i Atlatla wraz z LOK Bychawa

2. Miejsce i czas zawodów

2.1 Miejsce: Bychawa, woj. lubelskie, ul. Budnego (boczna Pileckiego)
2.2. Data: 6 i 7 października Roku Pańskiego 2012
2.3. Czas: Rozpoczęcie o godz. 9.00; zakończenie po godz. 16.00

3. Cel Zawodow

 • Popularyzacja sportu strzeleckiego.
 • Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik.
 • Rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych.
 • Zapewnienie godnej i pożytecznej rozrywki dobrym ludziom.

4. Uczestnictwo, nagrody, opłaty

 1. Uczestnikami zawodów mogą być zdrowi na umyśle, odpowiedzialni i dorośli strzelcy – posiadacze własnej broni palnej historycznej lub jej replik.
 2. Miejsca od 1 do 3 nagrodzone medalami. Miejsca od 1 do 6 honorowane stosownymi dyplomami.
 3. Opłata startowa wynosi zł 25,-; koszt każdej konkurencji wynosi zł 5,-.

5. Kontakt z Organizatorem

 1. Andrzej Koma – tel. +48 606 408 673, koziolek2012@strzelba.net
 2. Piotr Hordyjewicz – tel. +48 509 778 623

6. Rozgrywane konkurencje

 1. Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m) – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach
  1. broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy
  2. przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni
  3. tarcza ISSF 20/50
  4. postawa stojąc, odległość 50 metrów
 2. Kapiszonowy karabin wojskowy 50 m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach
  1. broń: kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm (dozwolona broń odtylcowa rozdzielnego ładowania; konkurencja non-M.L.A.I.C.
  2. przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje)
  3. amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu
  4. tarcza ISSF 20/50
  5. postawa stojąc, odległość 50 metrów
 3. Pennsylvannia (karabin skłkowy 50 m) – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach
  1. broń:dowolny karabin skałkowy, lufa gładka lub gwintowana
  2. przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni
  3. amunicja okrągła kula
  4. tarcza ISSF 20/50
  5. postawa stojąc, odległość 50 metrów
 4. Kapiszonowy karabin wojskowy 100m – konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach (non-MLAIC; dopuszczona bron długa odtylcowa rozdzielnego ładowania)
  1. broń – kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm
  2. przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje)
  3. amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu
  4. tarcza ISSF 20/50
  5. pozycja stojąc, odległość 100 metrów
 5. Kuchenreuter (pistolet odprzodowy 25 m) konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach (non-MLAIC)
  1. broń – dowolny jednostrzałowy pistolet odprzodowy, o dowolnym kalibrze
  2. przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką
  3. amunicja : okrągła kula
  4. tarcza ISSF 20/50
  5. postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów
 6. Mariette (rewolwer 25m) konkurencja rozgrywana tylko replikami
  1. broń – dowolny rewolwer kapiszonowy
  2. przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału
  3. tarcza ISSF 20/50
  4. postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów
 7. Miquelet (skałkowa fuzja wojskowa 50m) konkurencja rozgrywana w oryginałach i replikach
  1. broń – wojskowy gładkolufowy karabin skałkowy
  2. przyrządy celownicze – typ oryginalny, wojskowy bez szczerbiny
  3. tarcza: MLAIC C200
  4. postawa stojąc, odległość 50 metrów

7. PRZEPISY DODATKOWE – OGÓLNE

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy,regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.
 2. [wykreślony]
 3. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji, zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób poza zawodnikiem.
 4. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
 5. Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji czy to z tej samej broni czy innej.
 6. W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji w której biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.
 7. Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).
 8. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy MLAIC lub ISFF gdy przepisy MLAIC w danej kwestii milczą.
 9. [punkt 9. — 11. wykreślony]

8. PRZEPISY DODATKOWE – STRZELANIA TARCZOWE

 1. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
 2. Komendy:
  1. początek konkurencji: „START”
  2. przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania
  3. koniec konkurencji: „STOP”
 3. Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, w czasie 30 minut, do dwóch tarcz umieszczonych obok siebie w poziomie, dowolnie do jednej 7 do drugiej 6 z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji.
 4. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.
 5. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie konkurencji.
 6. „Biały strzał” – strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.
 7. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
 8. Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób.
 9. Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczona zostanie przestrzelina o najwyższej wartości.
 10. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
 11. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.
 12. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny tej samej wartości i w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.
 13. Ubiór strzelca: dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami, lub innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca, jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża strzelec w stroju historycznym.

9. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej.Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.
 2. Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.
 3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
 4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
 5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami.
 6. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.
 7. W czasie ładowania broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.
 8. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
 9. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
 10. Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami.
 11. Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 12. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
 13. Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.
 14. W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
 15. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

Powyższy regulamin jest zmienionym regulaminem opracowanym przez Marka Pysznego i zatwierdzonym w 2012 r przez PZSS regulaminem umieszczonym na: http://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/dyn_czarnoprochowa/Regulamin.pdf